top of page

מדיניות פרטיות

כללי

בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט שממנה פנית ועוד

מאגר המידע

.חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של "אליענה שכטר - במה. מסך. סיפור." ובאחריותה

השימוש במידע

 -השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת 

ליצור עמך קשר למטרת רישום לבית הספר 

לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום 

"לעדכן אותך בפעילויות "אליענה שכטר - במה. מסך. סיפור.

דיוור ישיר אלקטרוני

"אליענה שכטר - במה. מסך. סיפור." מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פעילותה מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים

 

מסירת מידע לצד שלישי

 אליענה שכטר - במה. מסך. סיפור." לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך

Cookies

Cookiesאתר "אליענה שכטר - במה. מסך. סיפור." משתמש ב

לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

  Cookies דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת

 .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש

 

אבטחת מידע

אליענה שכטר - במה. מסך. סיפור." מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים" אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, "אליענה שכטר - במה. מסך. סיפור." לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד "הבית של "אליענה שכטר - במה. מסך. סיפור.

bottom of page